งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6
124.00
107.88
0.00
107.88
0.00%
87.00%
2
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
4
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
11
150.98
107.88
0.00
107.88
0.00%
71.45%
×