งบจังหวัด

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
5
18.19
0.08
10.03
10.11
55.14%
55.60%
2
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
6
124.00
107.88
0.00
107.88
0.00%
87.00%
3
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
1
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
4
1.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
16
169.17
107.97
10.03
118.00
5.92%
69.74%
×