งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
141
404.48
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
กระทรวงสาธารณสุข
30
98.67
60.99
0.00
60.99
0.00%
61.81%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
1
12.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
4
2.13
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
กระทรวงพาณิชย์
2
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
กระทรวงการคลัง
1
1.12
1.10
0.00
1.10
0.00%
97.86%
7
กระทรวงมหาดไทย
104
214.83
126.90
11.98
138.88
5.57%
64.64%
8
กระทรวงแรงงาน
4
4.84
0.00
0.30
0.30
6.09%
6.09%
9
กระทรวงคมนาคม
71
630.20
392.12
88.14
480.26
13.98%
76.20%
10
กระทรวงศึกษาธิการ
316
103.70
56.04
17.37
73.40
16.74%
70.78%
11
กระทรวงวัฒนธรรม
2
0.74
0.50
0.23
0.73
31.90%
99.91%
12
กระทรวงยุติธรรม
9
1.34
0.00
0.54
0.54
40.57%
40.57%
13
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
95
428.54
37.88
210.71
248.60
49.17%
58.01%
14
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
รวม
781
1,903.11
675.54
329.29
1,004.83
17.30%
52.79%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
2
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
3
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
5
0.22
0.00
0.22
0.22
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
1
15.01
0.00
14.98
14.98
99.79%
99.79%
5
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
48
18.19
4.43
12.86
17.28
70.66%
94.99%
6
โครงการชลประทานบึงกาฬ
35
403.56
30.25
197.64
227.89
48.97%
56.46%
7
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
4
21.82
11.14
10.62
21.76
48.69%
99.75%
8
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
7
1.32
0.00
0.53
0.53
39.83%
39.83%
9
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
2
0.74
0.50
0.23
0.73
31.90%
99.91%
10
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
31
182.91
20.86
45.80
66.67
25.04%
36.44%
11
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
38
446.77
371.26
42.31
413.57
9.47%
92.56%
12
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
2
4.60
0.00
0.30
0.30
6.41%
6.41%
13
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
2
0.52
0.00
0.03
0.03
5.33%
5.33%
14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
260
56.42
45.91
2.38
48.30
4.22%
85.60%
15
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
67
33.04
5.14
1.31
6.45
3.97%
19.51%
16
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
6
1.36
0.00
0.05
0.05
3.53%
3.53%
17
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
1
0.36
0.36
0.00
0.36
0.00%
99.31%
18
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
1
1.12
1.10
0.00
1.10
0.00%
97.86%
19
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
2
5.50
3.49
0.00
3.49
0.00%
63.36%
20
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
6
5.21
3.21
0.00
3.21
0.00%
61.60%
21
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
37
16.11
6.28
0.00
6.28
0.00%
38.99%
22
โรงพยาบาลบึงกาฬ
3
65.54
43.87
0.00
43.87
0.00%
66.94%
23
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
137
388.16
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
24
งปม.จว. - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
11
150.98
107.88
0.00
107.88
0.00%
71.45%
25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
27
33.12
17.12
0.00
17.12
0.00%
51.68%
26
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
4
16.32
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
27
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
1
12.37
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
28
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
1
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
29
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
12
4.88
2.74
0.00
2.74
0.00%
56.20%
30
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
13
4.39
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
31
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
4
2.75
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
32
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
4
2.13
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
33
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
1
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
34
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
2
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
35
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.14
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
36
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
1
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
37
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
781
1,903.11
675.54
329.29
1,004.83
17.30%
52.79%
×