งบส่วนราชการ

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงคมนาคม
88
639.10
392.22
94.78
487.00
14.83%
76.20%
2
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
11
3.76
0.00
0.83
0.83
21.98%
21.98%
3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
170
558.91
0.05
137.71
137.76
24.63%
24.64%
4
กระทรวงสาธารณสุข
58
164.03
61.04
46.37
107.41
28.27%
65.48%
5
กระทรวงมหาดไทย
187
567.14
127.03
235.90
362.93
41.59%
63.99%
6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
2.43
0.00
1.10
1.11
45.50%
45.66%
7
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
39
43.20
0.00
20.06
20.06
46.42%
46.42%
8
กระทรวงแรงงาน
61
16.14
0.00
7.80
7.80
48.29%
48.29%
9
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
225
473.93
37.93
240.49
278.42
50.74%
58.74%
10
กระทรวงการคลัง
24
6.43
1.10
3.91
5.01
60.76%
77.86%
11
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
27
11.84
0.00
7.33
7.33
61.89%
61.89%
12
กระทรวงอุตสาหกรรม
8
1.88
0.22
1.16
1.38
62.05%
73.57%
13
กระทรวงพลังงาน
4
1.44
0.04
0.95
0.98
65.66%
68.30%
14
กระทรวงพาณิชย์
16
1.91
0.00
1.28
1.28
66.94%
66.94%
15
กระทรวงวัฒนธรรม
11
2.13
0.50
1.47
1.97
69.06%
92.57%
16
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12
3.87
0.00
2.73
2.73
70.42%
70.52%
17
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
4.14
0.00
3.00
3.00
72.42%
72.42%
18
กระทรวงศึกษาธิการ
501
582.99
56.09
435.64
491.72
74.72%
84.34%
19
กระทรวงยุติธรรม
49
40.62
0.16
34.34
34.50
84.54%
84.94%
20
หน่วยงานของศาล
4
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
รวม
1,533
3,126.07
676.36
1,277.03
1,953.40
40.85%
62.48%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
2
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
2
57.99
0.00
57.99
57.99
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนบึงกาฬ
9
18.46
0.00
18.46
18.46
99.96%
99.96%
5
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
13
29.02
0.00
28.86
28.86
99.44%
99.44%
6
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
9
7.58
0.00
7.44
7.44
98.08%
98.08%
7
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
20
28.13
0.00
26.43
26.43
93.94%
93.94%
8
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
27
22.28
0.00
20.39
20.39
91.51%
91.51%
9
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
3
0.31
0.00
0.27
0.27
87.75%
87.75%
10
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
8
1.06
0.00
0.90
0.90
85.08%
85.08%
11
ด่านศุลกากรบึงกาฬ
5
1.23
0.00
0.99
0.99
80.69%
80.69%
12
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
8
2.42
0.00
1.95
1.95
80.56%
80.56%
13
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
59
131.98
6.28
105.47
111.76
79.91%
84.67%
14
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
17
2.48
0.00
1.88
1.88
75.90%
75.90%
15
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ
16
3.29
0.00
2.46
2.46
74.75%
74.75%
16
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
19
7.34
0.00
5.47
5.47
74.46%
74.46%
17
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
12
2.18
0.00
1.61
1.61
73.76%
73.76%
18
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
3
1.16
0.00
0.85
0.85
72.91%
72.91%
19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
11
2.14
0.00
1.54
1.54
71.82%
71.82%
20
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
295
264.43
45.91
188.31
234.22
71.21%
88.57%
21
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
26
109.09
0.00
77.28
77.28
70.83%
70.83%
22
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
12
3.87
0.00
2.73
2.73
70.42%
70.52%
23
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดบึงกาฬ
5
1.56
0.00
1.10
1.10
70.16%
70.16%
24
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
60
24.49
4.43
17.08
21.50
69.71%
87.78%
25
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
11
2.13
0.50
1.47
1.97
69.06%
92.57%
26
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
16
56.88
0.36
39.24
39.60
68.98%
69.61%
27
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
3
0.31
0.00
0.22
0.22
68.88%
68.88%
28
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
93
307.11
5.20
211.23
216.43
68.77%
70.47%
29
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
16
1.91
0.00
1.28
1.28
66.94%
66.94%
30
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
5
0.91
0.00
0.60
0.60
66.68%
66.68%
31
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ
21
21.47
0.00
14.31
14.31
66.65%
66.65%
32
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
15
6.15
0.00
4.06
4.06
65.93%
65.93%
33
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
4
1.44
0.04
0.95
0.98
65.66%
68.30%
34
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
11
0.85
0.00
0.54
0.54
63.43%
63.43%
35
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
11
4.92
0.00
3.06
3.06
62.20%
62.20%
36
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
8
1.88
0.22
1.16
1.38
62.05%
73.57%
37
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
8
2.32
0.00
1.43
1.43
61.70%
61.70%
38
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
8
4.61
0.00
2.84
2.84
61.65%
61.65%
39
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
17
6.43
0.00
3.83
3.83
59.54%
59.54%
40
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
11
6.03
0.16
3.59
3.75
59.52%
62.18%
41
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
10
3.07
0.00
1.77
1.77
57.63%
57.63%
42
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
8
2.46
0.10
1.39
1.49
56.45%
60.35%
43
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
27
21.91
3.52
12.32
15.84
56.24%
72.31%
44
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
18
4.55
0.00
2.52
2.52
55.43%
55.43%
45
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
18
5.58
0.00
3.03
3.03
54.39%
54.39%
46
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
16
2.50
0.00
1.33
1.33
53.21%
53.21%
47
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
20
18.60
0.01
9.73
9.74
52.29%
52.36%
48
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
12
24.69
11.14
12.61
23.75
51.08%
96.19%
49
โครงการชลประทานบึงกาฬ
42
405.14
30.25
198.47
228.71
48.98%
56.45%
50
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
26
11.84
0.00
5.42
5.42
45.77%
45.77%
51
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
11
2.43
0.00
1.10
1.11
45.50%
45.66%
52
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
20
7.60
0.01
3.39
3.40
44.57%
44.70%
53
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
46
81.23
17.12
34.16
51.28
42.05%
63.13%
54
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
34
16.98
3.25
7.02
10.27
41.33%
60.48%
55
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
19
9.00
0.00
3.10
3.10
34.40%
34.40%
56
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
21
11.78
2.80
4.00
6.80
33.99%
57.74%
57
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
18
21.74
0.00
5.75
5.75
26.44%
26.44%
58
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
32
183.46
20.86
46.34
67.20
25.25%
36.63%
59
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
6
1.57
1.10
0.37
1.47
23.40%
93.40%
60
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
11
3.76
0.00
0.83
0.83
21.98%
21.98%
61
โรงพยาบาลบึงกาฬ
12
82.80
43.92
12.21
56.13
14.75%
67.79%
62
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
48
453.18
371.26
47.06
418.31
10.38%
92.30%
63
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
142
391.83
0.05
2.44
2.49
0.62%
0.63%
64
งปม.จว. - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
15
210.35
107.88
1.25
109.13
0.59%
51.88%
รวม
1,533
3,126.07
676.36
1,277.03
1,953.40
40.85%
62.48%
×