งบส่วนราชการ

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
2.43
0.00
1.10
1.11
45.50%
45.66%
2
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
7
1.63
0.00
0.83
0.83
50.77%
50.77%
3
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
26
11.82
0.00
7.31
7.31
61.83%
61.83%
4
กระทรวงอุตสาหกรรม
8
1.88
0.22
1.16
1.38
62.05%
73.57%
5
กระทรวงมหาดไทย
83
352.30
0.13
223.92
224.05
63.55%
63.59%
6
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
38
30.83
0.00
20.06
20.06
65.04%
65.04%
7
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
130
45.39
0.04
29.78
29.82
65.60%
65.69%
8
กระทรวงพลังงาน
4
1.44
0.04
0.95
0.98
65.66%
68.30%
9
กระทรวงแรงงาน
57
11.30
0.00
7.50
7.50
66.36%
66.36%
10
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12
3.87
0.00
2.73
2.73
70.42%
70.52%
11
กระทรวงสาธารณสุข
28
65.36
0.04
46.37
46.42
70.94%
71.01%
12
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
4.14
0.00
3.00
3.00
72.42%
72.42%
13
กระทรวงพาณิชย์
14
1.76
0.00
1.28
1.28
72.52%
72.52%
14
กระทรวงการคลัง
23
5.31
0.00
3.91
3.91
73.63%
73.63%
15
กระทรวงคมนาคม
17
8.90
0.10
6.64
6.74
74.63%
75.70%
16
กระทรวงยุติธรรม
40
39.28
0.16
33.80
33.96
86.04%
86.44%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
185
479.28
0.05
418.27
418.32
87.26%
87.27%
18
กระทรวงวัฒนธรรม
9
1.39
0.00
1.23
1.23
88.69%
88.69%
19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29
154.44
0.05
137.71
137.76
89.17%
89.20%
20
หน่วยงานของศาล
4
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
รวม
752
1,222.95
0.83
947.74
948.57
77.49%
77.56%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ
2
0.11
0.00
0.11
0.11
100.00%
100.00%
2
สำนักงานประจำศาลเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
2
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
2
57.99
0.00
57.99
57.99
100.00%
100.00%
4
โรงเรียนบึงกาฬ
9
18.46
0.00
18.46
18.46
99.96%
99.96%
5
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
8
7.45
0.00
7.44
7.44
99.79%
99.79%
6
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
12
14.01
0.00
13.88
13.88
99.07%
99.07%
7
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1
0.56
0.00
0.54
0.54
96.84%
96.84%
8
เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
13
26.81
0.00
25.90
25.90
96.60%
96.60%
9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
27
22.28
0.00
20.39
20.39
91.51%
91.51%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
22
115.87
0.00
105.47
105.47
91.02%
91.02%
11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
35
208.01
0.00
185.93
185.93
89.38%
89.38%
12
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
9
1.39
0.00
1.23
1.23
88.69%
88.69%
13
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
3
0.31
0.00
0.27
0.27
87.75%
87.75%
14
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
8
1.06
0.00
0.90
0.90
85.08%
85.08%
15
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
22
92.78
0.00
77.28
77.28
83.29%
83.29%
16
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ
5
0.45
0.00
0.37
0.37
82.19%
82.19%
17
ด่านศุลกากรบึงกาฬ
5
1.23
0.00
0.99
0.99
80.69%
80.69%
18
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
8
2.42
0.00
1.95
1.95
80.56%
80.56%
19
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
12
3.19
0.00
2.47
2.47
77.52%
77.52%
20
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
26
274.07
0.06
209.91
209.98
76.59%
76.61%
21
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
17
2.48
0.00
1.88
1.88
75.90%
75.90%
22
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
19
12.82
0.01
9.73
9.74
75.85%
75.96%
23
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
10
2.04
0.00
1.54
1.54
75.48%
75.48%
24
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
25
16.41
0.03
12.32
12.36
75.09%
75.31%
25
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ
16
3.29
0.00
2.46
2.46
74.75%
74.75%
26
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
10
6.41
0.00
4.74
4.74
74.03%
74.03%
27
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
12
2.18
0.00
1.61
1.61
73.76%
73.76%
28
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
14
7.12
0.00
5.25
5.25
73.68%
73.68%
29
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ
3
1.16
0.00
0.85
0.85
72.91%
72.91%
30
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
13
7.45
0.00
5.42
5.42
72.75%
72.75%
31
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
14
1.76
0.00
1.28
1.28
72.52%
72.52%
32
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
17
4.22
0.00
3.03
3.03
71.90%
71.90%
33
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
19
48.11
0.00
34.16
34.16
71.01%
71.01%
34
โรงพยาบาลบึงกาฬ
9
17.26
0.04
12.21
12.26
70.76%
71.02%
35
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
12
3.87
0.00
2.73
2.73
70.42%
70.52%
36
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
6
1.94
0.10
1.36
1.46
70.24%
75.20%
37
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดบึงกาฬ
5
1.56
0.00
1.10
1.10
70.16%
70.16%
38
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
16
4.85
0.01
3.39
3.40
69.88%
70.09%
39
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
15
56.52
0.00
39.24
39.24
69.42%
69.42%
40
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
8
2.87
0.00
1.99
1.99
69.21%
69.21%
41
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
3
0.31
0.00
0.22
0.22
68.88%
68.88%
42
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
12
6.30
0.00
4.22
4.22
66.95%
66.95%
43
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
5
0.91
0.00
0.60
0.60
66.68%
66.68%
44
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ
21
21.47
0.00
14.31
14.31
66.65%
66.65%
45
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
5
3.67
0.05
2.44
2.49
66.58%
67.91%
46
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
13
6.13
0.00
4.04
4.04
65.84%
65.84%
47
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
4
1.44
0.04
0.95
0.98
65.66%
68.30%
48
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
17
4.40
0.00
2.80
2.80
63.70%
63.70%
49
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
11
0.85
0.00
0.54
0.54
63.43%
63.43%
50
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
11
4.92
0.00
3.06
3.06
62.20%
62.20%
51
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
8
1.88
0.22
1.16
1.38
62.05%
73.57%
52
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ
8
2.32
0.00
1.43
1.43
61.70%
61.70%
53
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
7
4.59
0.00
2.82
2.82
61.50%
61.50%
54
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
17
9.37
0.00
5.75
5.75
61.35%
61.35%
55
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
28
11.78
0.04
7.02
7.06
59.61%
59.99%
56
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
17
6.43
0.00
3.83
3.83
59.54%
59.54%
57
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ
11
6.03
0.16
3.59
3.75
59.52%
62.18%
58
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
9
6.90
0.05
4.00
4.06
58.07%
58.84%
59
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
10
3.07
0.00
1.77
1.77
57.63%
57.63%
60
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
15
2.37
0.00
1.33
1.33
56.28%
56.28%
61
โครงการชลประทานบึงกาฬ
7
1.57
0.00
0.83
0.83
52.53%
52.53%
62
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ
7
1.63
0.00
0.83
0.83
50.77%
50.77%
63
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ
11
2.43
0.00
1.10
1.11
45.50%
45.66%
64
งปม.จว. - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
4
59.37
0.00
1.25
1.25
2.10%
2.10%
รวม
752
1,222.95
0.83
947.74
948.57
77.49%
77.56%
×