เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
1
3.22
0.00
2.09
64.95%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
15
46.55
0.00
34.13
73.31%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
7
26.78
0.00
25.71
96.00%
4
โรงพยาบาลบึงกาฬ
21
42.17
0.00
41.70
98.89%
5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
1
3.50
0.00
3.50
99.89%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
266
190.63
0.00
190.63
100.00%
7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
1
76.23
0.00
76.23
100.00%
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
4
23.33
0.00
23.33
100.00%
9
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
2
19.75
0.00
19.75
100.00%
10
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
5
17.55
0.00
17.55
100.00%
11
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
2
7.81
0.00
7.81
100.00%
12
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
2
7.71
0.00
7.71
100.00%
13
โรงเรียนบึงกาฬ
1
5.62
0.00
5.62
100.00%
14
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
1
3.92
0.00
3.92
100.00%
15
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
1
3.78
0.00
3.78
100.00%
16
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
1
2.18
0.00
2.18
100.00%
17
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
1
1.89
0.00
1.89
100.00%
18
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ
1
0.46
0.00
0.46
100.00%
19
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
1
0.45
0.00
0.45
100.00%
20
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
2
0.29
0.00
0.29
100.00%
21
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.19
0.00
0.19
100.00%
22
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
23
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.05
0.00
0.05
100.00%
24
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
รวม
340
484.15
0.00
469.06
96.88%
×