เงินกู้-COVID-19

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลบึงกาฬ
3
2.80
0.00
2.51
89.68%
2
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ
1
3.50
0.00
3.50
99.89%
3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
4
131.35
0.00
131.35
100.00%
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
1
76.23
0.00
76.23
100.00%
5
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
1
19.57
0.00
19.57
100.00%
6
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
3
17.76
0.00
17.76
100.00%
7
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
4
16.64
0.00
16.64
100.00%
8
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
2
13.07
0.00
13.07
100.00%
9
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
2
7.71
0.00
7.71
100.00%
10
โรงเรียนบึงกาฬ
1
5.62
0.00
5.62
100.00%
11
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
1
3.92
0.00
3.92
100.00%
12
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
1
3.78
0.00
3.78
100.00%
13
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
1
2.18
0.00
2.18
100.00%
14
วิทยาลัยเทคนิคเซกา
1
1.89
0.00
1.89
100.00%
15
สำนักงานพระพุทธศาสนาบึงกาฬ
1
0.46
0.00
0.46
100.00%
16
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ
1
0.45
0.00
0.45
100.00%
17
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
2
0.29
0.00
0.29
100.00%
18
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.19
0.00
0.19
100.00%
19
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
1
0.16
0.00
0.16
100.00%
20
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.07
0.00
0.07
100.00%
21
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.05
0.00
0.05
100.00%
22
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.02
0.00
0.02
100.00%
รวม
35
307.73
0.00
307.43
99.90%
×