เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลบึงกาฬ
1
186.33
0.00
186.33
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
1
17.59
0.00
14.79
2.80
15.90%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
5
65.04
0.00
46.06
16.23
24.95%
4
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
1
9.26
0.00
6.30
2.97
32.01%
5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
12
33.61
0.00
16.45
15.56
46.28%
6
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
3
3.55
0.00
0.00
2.05
57.71%
7
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
3
16.22
0.00
6.44
9.78
60.30%
8
โครงการชลประทานบึงกาฬ
6
22.41
0.00
5.90
16.51
73.67%
9
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
8
11.65
0.00
0.00
9.07
77.82%
10
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
5
21.59
0.00
4.03
17.55
81.31%
11
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
67
140.01
0.00
29.30
116.91
83.49%
12
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
42
19.44
0.00
2.09
17.35
89.26%
13
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
3
8.82
0.00
0.00
8.82
100.00%
14
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
2
3.76
0.00
0.00
3.76
100.00%
15
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
2
2.60
0.00
0.00
2.60
100.00%
16
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1
0.12
0.00
0.00
0.12
100.00%
17
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
5
0.07
0.00
0.00
0.07
100.00%
รวม
167
562.07
0.00
317.68
242.15
43.08%
×