เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายภาพรวม
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
โรงพยาบาลบึงกาฬ
1
186.33
0.00
186.33
0.00
0.00%
2
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
1
17.59
0.00
14.79
2.80
15.90%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
5
65.04
0.00
46.06
16.23
24.95%
4
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
2
10.43
0.00
6.30
3.70
35.50%
5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
8
6.83
0.00
0.00
3.14
45.98%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
14
33.69
0.00
16.45
15.63
46.40%
7
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
5
41.18
0.00
6.75
25.21
61.21%
8
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
1
0.90
0.00
0.23
0.56
62.78%
9
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
5
4.37
0.00
0.00
2.75
63.06%
10
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
2
3.18
0.00
0.00
2.05
64.55%
11
งปม.จว. - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
2
15.58
0.00
0.08
10.11
64.87%
12
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
6
8.47
0.00
0.00
5.59
66.00%
13
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
1
1.24
0.00
0.30
0.89
71.21%
14
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
1
0.61
0.00
0.16
0.43
71.25%
15
โครงการชลประทานบึงกาฬ
6
22.41
0.00
5.90
16.51
73.67%
16
เทศบาลเมืองบีงกาฬ
8
11.65
0.00
0.00
9.07
77.82%
17
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ
5
21.59
0.00
4.03
17.55
81.31%
18
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
67
140.01
0.00
29.30
116.91
83.49%
19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
51
30.44
0.00
2.18
25.57
84.00%
20
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
5
12.72
0.00
0.10
12.07
94.90%
21
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
1
2.51
0.00
0.00
2.40
95.36%
22
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
2
3.76
0.00
0.00
3.76
100.00%
23
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
2
2.60
0.00
0.00
2.60
100.00%
24
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
1
0.51
0.00
0.00
0.51
100.00%
25
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
2
0.16
0.00
0.00
0.16
100.00%
26
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
27
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
28
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
รวม
207
643.88
0.00
318.95
296.31
46.01%
×