เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2566

รายจ่ายประจำ
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่เบิกจ่ายทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละเบิกจ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
สำรองเงิน
PO
เบิกจ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
3
6.76
0.00
0.00
3.07
45.41%
2
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
2
24.95
0.00
0.31
15.42
61.80%
3
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
1
0.90
0.00
0.23
0.56
62.78%
4
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ
1
1.17
0.00
0.00
0.74
63.14%
5
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ
2
3.18
0.00
0.00
2.05
64.55%
6
งปม.จว. - สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
2
15.58
0.00
0.08
10.11
64.87%
7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
6
8.47
0.00
0.00
5.59
66.00%
8
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
1
1.24
0.00
0.30
0.89
71.21%
9
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
1
0.61
0.00
0.16
0.43
71.25%
10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
9
11.00
0.00
0.09
8.22
74.71%
11
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
2
3.90
0.00
0.10
3.25
83.40%
12
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
2
0.82
0.00
0.00
0.71
86.18%
13
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
1
2.51
0.00
0.00
2.40
95.36%
14
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ
1
0.51
0.00
0.00
0.51
100.00%
15
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
2
0.08
0.00
0.00
0.08
100.00%
16
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
17
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ
1
0.04
0.00
0.00
0.04
100.00%
18
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
1
0.03
0.00
0.00
0.03
100.00%
19
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
1
0.02
0.00
0.00
0.02
100.00%
รวม
40
81.81
0.00
1.27
54.16
66.20%
×